بومی سازی قابلیت و مزیت های اشتغالزایی مناطق لرستان

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: با توجه به نقشه راه وزارت متبوع قابلیت و مزیتهای اشتغال هر منطقه در استان بومی سازی خواهد شد .

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب تصریح کرد: مزیتها و ظرفیتهایی در مناطق استان وجود دارد که می توان با بومی سازی و به فعلیت رساندن این ظرفیتها فرصت های اشتغال جدیدی ایجاد کرد .

وی اجرای بومی سازی دستورالعمل های حوزه اشتغال را باید متناسب با هر منطقه عنوان کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی بخشهای مختلف و بانکهای استان بایست با تعامل و هماهنگی بیشتر در این طرح بزرگ اقتصادی مشارکت و تلاش کنند تا ثمره آن توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار کرد: برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱توسط شورای عالی اشتغال کشور هدف گذاری شده است.

وی ادامه داد: با برطرف نمودن موانع و مشکلات فعالین اقتصادی و حمایت از واحدهای اقتصادی و طراحی زیست بوم اشتغال که توسط مقام عالی وزارت مطرح شده می توان به بهبود وضعیت شغلی افراد فاقد شغل کمک شایانی کرد .