ارتقا ۱۲ درصدی سهم بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان

رئیس دانشگاه لرستان گفت: سهم بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان ۱۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: خسرو عزیزی افزود: از سال ۹۲ تاکنون سهم بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان از سه درصد به ۱۲ درصد ارتقاء یافته است.