اخطار به ۳ واحد فراورده بتن آماده وسیم قابل انعطاف

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: به 3 واحد فراورده بتن آماده وسیم قابل انعطاف به دلیل تولید کالا پایین تر از کیفیت استاندارد؛ تذکر و اخطار داده شده است.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: ۳ پرونده مربوط به فرآورده های بتن آماده وسیم قابل انعطاف که دارای نقص بحرانی و یا نواقص کاربردی بودند، بررسی شد و مقرر گردید به دو واحد اخطار داده شود .

وی ادامه داد: در خصوص واحد دیگر، ضمن تذکر به آزمایشگاه همکار، به مدیر کنترل کیفیت واحد نیز اخطار کتبی داده شود تا بر اساس شرح وظایف مندرج در آیین نامه مربوطه، نظارت های لازم را بر کیفیت محصول تولیدی واحد خود داشته باشد.

قنبریان اظهار کرد: به استناد ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان استاندارد، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون تصمیم گیری می شود، و رای اعضای کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف صادر می شود.