یک لرستانی مدیر دفتر مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور شد

پیام عالیخانی چگنی بعنوان مدیر دفتر مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان لرستان منصوب شد

به گزارش قاب خبر: طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید مجید حلاج زاده ریاست مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور، آقای پیام عالیخانی چگنی بعنوان مدیر دفتر مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان لرستان منصوب شد