کمک هیئت منصفه مطبوعات به سالم‌سازی جامعه

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: ایفای نقش هیئت منصفه مطبوعات به سالم‌سازی جامعه کمک می‌کند.

به گزارش قاب خبر: محمد رزم در نشست انتخاب هیئت منصفه جدید مطبوعات استان لرستان افزود: دادگاه کیفری یک استان در راستای رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری و در راستای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به مردم عزیز از ظرفیت هیئت منصفه مطبوعات استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و موادی از قانون مطبوعات و قانون جرم سیاسی، رسیدگی به دو جرم سیاسی و مطبوعاتی بایستی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشد و جلسات رسیدگی این جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک برگزار است.

رزم عنوان کرد: هیئت منصفه مطبوعات نماینده افکار عمومی است و بایستی در رابطه با جرایم مزبور اظهار نظر کند که ایفای نقش این هیئت منصفه می‌تواند به سالم سازی جامعه و سالم سازی قشر مطبوعات و رسانه‌ها کمک کند.