پرداخت ماهانه ۷۰ میلیارد ریال به مقرری بگیران بیمه بیکاری

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان گفت: ماهانه قریب به ۷۰ میلیارد ریال به مقرری بگیران بیمه بیکاری تحت پوشش تامین اجتماعی استان لرستان پرداخت می شود .

به گزارش اختصاصی قاب خبر: منوچهر گودرزی افزود: نزدیک به ۲هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری تحت پوشش تامین اجتماعی استان هستند که ماهانه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال در قالب مقرری بیمه بیکاری به آنان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: سیاستها و رویکردهای سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر تقویت کارو تولید و حمایت از نیروهای مولد استان و صیانت از کار و کارآفرینی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان لرستان اظهار کرد: نزدیک به ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی استان قرار دارند که با احتساب عائله تحت تکفل آنان و همچنین ۸۷ هزار مستمری بگیر و عائله تحت کفالت آنان قریب به ۴۰ درصد جمعیت استان از خدمات تامین اجتماعی بهره مند هستند .