پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: غرامت دستمزد ایام بارداری به بانوان مشمول قانون تامین اجتماعی به صورت ماهانه پرداخت می شود.

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی افزود: با دستوری که اخیراً سازمان تأمین اجتماعی در راستای تسهیل در ارائه خدمات، این غرامت دستمزد به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مدت ماههای پرداخت نیز از ۶ ماه به ۹ ماه در سنوات گذشته باید از طریق گرفتن آرا از محاکم قضائی انجام می‌شد، اما امسال سازمان تأمین اجتماعی پذیرفت که ۶ ماه به ۹ ماه را خود سازمان به طور مستقیم انجام دهد. و دیگر نیازی به گرفتن رأی از محاکم قضائی دیگر نیست.