پرداخت ماهانه بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق مستمری

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: ماهانه بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان حقوق مستمری به این طیف از جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی استان پرداخت می شود .

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی افزود: بیش از ۸۷ هزار نفر مستمری بگیر اعم از بازنشستگان ، ازکارافتاده ها و بازماندگان زیر چتر حمایتی این سازمان قراردارند.

وی اظهار کرد: ارتقاء سطح کیفی خدمات به مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش از دغدغه های مهم مدیران سازمان است.

گفتنی است از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه استان تجلیل شد.