واکسیناسیون ۳۳ درصد جامعه هدف با دو دز واکسن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۳۳ درصد جامعه هدف استان تا امروز چهارم آبان‌ماه، دو دز واکسن کرونا را دریافت نموده اند.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: محمدرضا نیکبخت ادامه داد: در لرستان در مجموع یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۳۴ دز واکسن تزریق شده است که از این تعداد، برای یک میلیون و ۴۷ هزار و ۲۹۳ دز اول واکسن کرونا تزریق شده است و برای ۵۹۶ هزار و ۷۴۱ دز دوم تزریق شده است.

وی تصریح کرد: در کل استان ،برای جامعه هدف ۵۸ درصد دز اول واکسن را دریافت کرده اند و ۳۳ درصد جامعه هدف دز دوم را نیز دریافت نموده اند.

نیکبخت عنوان کرد: ۱۶۳ هزار و ۳۰۸ دز واکسن دیگر لازم است تا افرادی که دز دوم واکسن نیز به جامعه هدف تزریق شود.