هماهنگی دستگاه های بین بخشی لازمه تولید استاندارد

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: هماهنگی دستگاه های بین بخشی، منتج به تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد می شود.

به گزارش قاب خبر: افزود: مرضیه قنبریان در دیار با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، تصریح کرد: با توجه به نقش مصالح ساختمانی در استحکام سازه ها، لازم است هماهنگی لازم بین دستگاه های مرتبط وجود داشته باشد تا منتج به تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد شود.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان نیز گفت: آموزش و فرهنگ سازی در خصوص نظارت و کنترل بر مصالح ساختمانی نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند.

علیرضا آراینمهر خواستار همکاری بیشتر در خصوص برگزاری دوره های آموزشی، گشت مشترک از محل مصرف، و نظارت های لازم شد.