لرستان پایلوت اعطای تسهیلات بانکی در طرح امنیت غذایی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: این استان به عنوان پایلوت اعطای تسهیلات بانکی با هدف تسهیل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در راستای طرح قرارگاه امنیت غذایی کشور انتخاب شد.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: با توجه به جمعیت روستایی و عشایری، لرستان به عنوان پایلوت اعطای تسهیلات بانکی به جهت تسهیل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در طرح قرارگاه امنیت غذایی کشور انتخاب شده است.

وی ادامه داد: تعامل و همکاری بین بخشی همه دستگاههای مرتبط با قرارگاه امنیت غذایی استان ضروری است.