قرار گیری مرکز نوآوری در دانشگاه لرستان در اختیار کشاورزی و دامداری

معاون وزیر علوم گفت: لرستان در بخش کشاورزی و دامداری دارای ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی است.

به گزارش قاب خبر: علی خطیبی افزود: مرکز نوآوری در دانشگاه لرستان ایجاد شده باید این مرکز در اختیار کشاورزی و دامداری استان قرار بگیرد تا در کنار آن مشکل بیکاری و محرومیت حل شود.

معاون وزیر علوم بیان کرد: ضرورت دارد تا در راستای افزایش بهره‌وری و اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی اقدامات موثری صورت بگیرد و برای این مهم باید نوآوری در دانشگاه ها رخ دهد.

وی عنوان کرد: مردم از نخبگان و مراکز آموزش عالی توقع دارند که ایفای نقش کنند و در کار آفرینی و حل مسائل اجتماعی پیش قدم باشند. لذا تحقیقات کاربردی باید بر اساس حل نیازهای محیط پیرامون باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه باید نوآوری داشته باشد و مردم از وظایف مزایای موجود در دانشگاه بهره‌مند شود.

معاون وزیر علوم اظهار کرد: حداقل حل مشکلات صنعتی کارخانجات استان باید از طریق دانشگاه لرستان برطرف شود.

وی ادامه داد: تمامی اقدامات و فعالیت ها باید به گونه ای باشد که منفعت آنها به مردم برسد.