ضرورت استفاده از ظرفیت ها برای توسعه اشتغال در زندانها

مدیرکل اشتغال و حرفه‌آموزی سازمان زندان‌های کشور بر استفاده از ظرفیت ها برای توسعه اشتغال در زندانها تاکید کرد.

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا سلیمانی فارسانی افزود: با استفاده از ظرفیت های شهرک صنعتی ، کارآفرینان، گروه های جهادی، خیرین و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه اشتغال در زندان ها میتوان بهره لازم را برد.

وی ادامه داد: اشتغال در زندان مساله‌ای ضروری و به عنوان یک برنامه مهم در کاهش آسیب بوده که بایستی مبتنی بر نیاز بازار و دستمزد محور باشد.

سلیمانی فارسانی عنوان کرد: برای توانمندسازی مددجویان و جهت تحقق اشتغال ۸۰ درصدی پایدار و مولد که جزو اولویت های مورد تاکید ریاست سازمان زندان ها می باشد، همه ما وظیفه داریم برای تحقق این اولویت به صورت جهادی و با تمام توان تلاش نماییم.

وی بیان کرد: با اهتمام به این مقوله و مهارت آموزی هدفمند و مبتنی بر اقتضائات بازار علاوه بر توانمندسازی مددجویان ، باید به معیشت خانواده های آسیب پذیر آنان کمک نماییم.

دادستان مرکز استان نیز گفت: فعالیت های زیادی در راستای باز اجتماعی کردن مددجویان به خصوص حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سطح کشور صورت گرفته است.

داریوش شاهون وند افزود: اشتغال زندانیان امری مهم و باعث کاهش جرم بوده و با ایجاد درآمد و کمک به معیشت زندگی برای خانواده زندانیان می تواند رضایت شکات را به همراه داشته باشد.