ضرورت ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات

دبیر شورای ترافیک استان بر ضرورت ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات تاکید کرد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: حمیدرضا کشاورز افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل در کنترل آمار تصادفات در دسترس بودن داده‌های آماری موثق و قابل استناد است.

معاون حمل و نقل اداره‌ کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان اظهار کرد: آمار تمام دستگاه‌های مرتبط در خصوص تصادفات و آمار جرح و فوت باید یکسان سازی شود.

میثم قدمی خواستار هماهنگی بیشتر پلیس و پزشکی قانونی در جمع‌آوری و ارائه آمار تصادفات و ارسال آمارهای تفکیک‌شده و با جزئیات کامل شد.