وعده های توخالی مدیرعامل شرکت گاز لرستان

شول آباد الیگودرز همچنان چشم انتظار وعده ها

با وجود اینکه مدیرعامل شرکت گاز لرستان در سال گذشته عنوان کرد که اتمام گازرسانی به شهر شول آباد و روستاهای اطراف از اولویتهای مهم شرکت گاز استان است و تا پایان سال 99 این مهم محقق می شود. اما متاسفانه علیرغم اینکه این وعده تا پایان سال 99 اجرایی که نشد هیچ حتی با وجود گذشت 6 ماه از سال 1400 نیز کماکان این وعده بر زمین مانده است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: با توجه به روند اجرا و کار پروژه قطعا تا پایان سالجاری هم نمی توان به اتمام و بهره برداری از این پروژه خوشبین بود.

 

این پروژه شامل ۴۰ کیلومتر خط تغذیه‌، ۱۰۰ کیلومتر خط توزیع و سه ایستگاه تقلیل فشار بوده که در اوایل سال گذشته هشت کیلومتر خط تغذیه، ۳۲ کیلومتر مسیر سازی خط تغذیه و ۶۵ کیلومتر خط توزیع انجام شده بود و متاسفانه میزان کارکرد باقیمانده هنوز به اتمام نرسیده است.

 

این ضعف کاری و وعده های بر زمین مانده مدیرعامل شرکت گاز لرستان نشان از ضعف مدیریتی وی دارد که هنوز نتواسنته است از زمان تحویل این شرکت تاکنون، این پروژه را به اتمام برساند و اگر در طی زمان تصدی گری وی گازرسانی و یا اقدامی هم صورت گرفته ، عملکردشان به مدیریت های قبلی بر می گردد و وی تنها در آخرین مراحل برای پاره کردن ربان بهره برداری رسیده است.