شناسایی ۲۰ تبعه خارجی شاغل در واحدهای اقتصادی لرستان

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: با توجه به وضعیت بیکاری در لرستان و جلوگیری از بکار گیری کارفرمایان از اتباع بیگانه ، بازرسان این اداره کل طی 9 ماه سالجاری 931 فقره بازرسی دوره ای و 39 گشت مشترک با نیروی انتظامی در راستای شناسایی اتباع بیگانه غیر مجاز از واحدهای اقتصادی انجام داده اند .

به گزارش قاب خبر: علی آشتاب اظهار کرد: ۲۰ تبعه غیر مجاز شاغل در واحدهای اقتصادی استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: چهار کارفرما در این زمینه به مراجع قضایی استان معرفی و ۱۳ نفر از نیروی های بومی جایگزین نیروهای کار غیر مجاز شدند .

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان به جرایم کارفرمایانی که ااتباع بیگانه غیر مجاز را بکار گیری می کنند اشاره کرد و گفت : مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیر مجاز از نیروی کار خارجی استفاده نماید و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام نماید، به ۵ برابر حداقل دستمزد یعنی ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال(۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان) برای هر روز اشتغال جریمه می شود.