سند توسعه بخش کشاورزی تدوین و تصویب شود

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس گفت: با ایجاد پایگاه جامع داده ای در بخش کشاورزی برنامه ریزی های مناسب تری انجام می شود.

به گزارش قاب خبر: محمد خدابخشی افزود: نیاز است سند توسعه کشاورزی به زودی تدوین و تصویب شود و طراحی و اجرای الگوی کشت بهینه،افزایش بهره وری، حمایت از تولید کننده روستایی، کاهش وابستگی به خارج و تامین امنیت غذایی کشور در اولویت دولت باشد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در هر تقسیم بندی که از اقتصاد انجام می شود حتما یکی از بخش های آن کشاورزی است که این نشان دهنده اهمیت این موضوع در کشور است.

وی با اشاره به اینکه سند توسعه بخش کشاورزی نداریم، افزود: با اینکه دولت مکلف به تدوین و تصویب این سند در هیئت وزیران بوده است این اتفاق رخ نداده و در غیاب این سند تضمینی برای تحقق هم جانیه برای مصوبات مجلس و هدف گذاری ها وجود ندارد.

خدابخشی تاکید کرد: با ایجاد پایگاه جامع داده ای در بخش کشاورزی برنامه ریزی های مناسب تری انجام می شود و همچنین نیاز است سند توسعه کشاورزی به زودی تدوین و تصویب شود و طراحی و اجرای الگوی کشت بهینه،افزایش بهره وری ،حمایت از تولید کننده روستایی و کاهش وابستگی به خارج و تامین امنیت غذایی کشور در اولویت دولت باشد.