رونمایی از نرم افزار سامانه نظارت پروژه و توسعه استانی

‍ از نرم افزار سامانه نظارت پروژه و توسعه استانی رو نمایی شد

به گزارش قاب خبر: این سامانه علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه ها و یکپارچه سازی اطلاعات، به اشراف اطلاعاتی مدیران، تصمیم گیری صحیح ، و توسعه سریعتر استان کمک خواهد کرد.

از این پس تمامی دستگاه های دولتی و شهرداری ها اطلاعات دقیق و به روز پروژه ها را بایستی وارد این سامانه نمایند.