حسین فسایی مدیر رئیس بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور شد

در این مراسم حسین فسایی به عنوان فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب شدند.

به گزارش قاب خبر، طی حکمی از سوی سردار رعیت فرد ریس سازمان بسیج کارگری کشور و سردار سلیمانی ریس سازمان بسیج کشور آقای حسین فسایی به عنوان فرمانده بسیج کارگری کارخانجات جامعه کارگری کشور منصوب گردیدند و این حکم توسط آقای عبدالملکی وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی به ایشان داده شد.

در این مراسم که با حضور حجت الله عبدالملکی، وزیر کار برگزار شد، آقایان شهپری، مدیر شرکت اتحادموتور، بیک لو، دبیر انجمن قطعه سازان، صالحی نیا، معاون وزیر صمت، بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، صنوبر، دبیر جامعه اسلامی کارگران، سردار رعیتی فر، فرمانده بسیج کارگری، کرمی، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران به ایراد سخنرانی پرداختند.

گزارش: حامد کوماهی