ثبت جهانی کاروانسرای «چمشک» لرستان در قالب پرونده کاروانسراهای ایران

قاب خبر: کاروانسرای چمشک لرستان به همراه ۵۳ کاروانسرای دیگر در قالب پرونده «کاروانسراهای ایران» ثبت جهانی شد.

به گزارش قاب خبر: چهل و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض عربستان برگزار شد و در این نشست پرونده کاروانسراهای ایران، تأیید و به ثبت جهانی رسید.

بر این اساس «کاروانسراهای ایران» به عنوان بیست و هفتمین اثر تاریخی و طبیعی ایران در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید. کاروانسرای چمشک لرستان نیز در کنار ۵۳ کاروانسرای دیگر در ایران در این پرونده به ثبت جهانی رسید.