تصویب نرخ فعالیت «دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی»

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به منظور رفع دغدغه های صنفی دفاترکاریابی ،نرخ فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و خارجی در هیات وزیران تصویب شد.

به گزارش قاب خبر: امید ملک بیان کرد: بر اساس تصویب نامه، نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی داخلی برای ارائه خدمات مندرج در بند الف ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی ماده واحده مذکور و به‌کارگیری (اشتغال) یک سال و بیشتر کارجو در واحد پذیرنده نیروی کار، برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما، تعیین شد.

وی تصریح کرد: میزان سهم پرداختی کارجویان، حداکثر ۳۰ درصد حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرما است.

ملک افزود: همچنین نرخ فعالیت دفاتر کاریابی غیردولتی خارجی نیز برای ارائه همه خدمات مندرج در جز های ۱ تا ۴ بند ب ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی که منجر به اخذ ویزای کار و اشتغال کارجو در کشور نیروپذیر شود، حداکثر برابر یک ماه حقوق پرداختی یا اعلامی از سوی کارفرمای خارجی نیز تعیین شد.