بازنگری ۱۸۷ استاندارد ملی در لرستان

رئیس اداره استانداردسازی، آموزش و ترویج استاندارد لرستان گفت: 187 استاندارد ملی بازنگری شده است.

به گزارش قاب خبر: معصومه کشوری گفت: تعداد ۱۸۷ عنوان استاندارد از مجموع استانداردهای تدوین شده سازمان ملی استاندارد ایران، در استان لرستان مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: برنامه بازنگری استانداردهای ملی که برای استان در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است ۸۰ عنوان استاندارد می باشد که با بازنگری این تعداد استاندارد، بیش از دویست درصد این برنامه پوشش داده شد.

رئیس اداره استانداردسازی، آموزش و ترویج استاندارد هدف از بازنگری استانداردهای ملی را بررسی وضعیت استانداردهای ملی تدوین شده از سنوات قبل دانست.

وی تصریح کرد: به روزآوری استانداردها در جهت استفاده هر چه بهتر کلیه ذی نفعان از این استانداردها می باشد.