انتصاب سرپرست اداره درآمد مخابرات منطقه لرستان

سرپرست اداره درآمد مخابرات منطقه لرستان معرفی و منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: طی حکم صادره، زهرا ترکمن به عنوان سرپرست جدید اداره درآمد معرفی شد. و از زحمات بهاروند مدیر سابق قدردانی شد.