انتخاب تیم عملیاتی سیم بان ها در شرکت برق

تیم عملیاتی سیم بان های شرکت توزیع برق استان لرستان جهت شرکت در مسابقات مهارت های شغلی انتخاب شد.

به گزارش قاب خبر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق ایران قصد دارد در سال جاری مسابقات مهارت های شغلی در سطح کلیه شرکت های توزیع برق سراسر کشور را برگزار نماید.

فریدون خودنیا تصریح کرد: این مسابقه در سه بخش احداث شبکه فشار ضعیف با کابل خودنگهدار ، اصلاح شبکه فشار ضعیف با تعویض سیم به کابل خودنگهدار و نصب انشعاب مشترکین برگزار می شود.

وی با اشاره به نقش مهم و پررنگ این قشر زحمتکش در نگهداری و پایداری شبکه برق، ادامه داد: با توجه به خطرات احتمالی در این شغل وجود دارد باید تمام سعی خود را به کار ببندیم تا کم ترین و کوچکترین حادثه ای رخ ندهد و انجام اینگونه مسابقات در سطح کشور علاوه بر ایجاد انگیزه میتواند نقش مهمی در تبادل اطلاعات و تجربه همکاران داشته باشد تا خطرات به حداقل برسد.

خودنیا تصریح کرد: برای انتخاب سیم بان های ماهر و کارآزموده یک دوره آزمون کتبی و عملی توسط معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ از نفرات معرفی شده برگزار شد که در نهایت نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات انتخاب شدند.

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ با اشاره به هدف برگزاری این مسابقه، افزایش انگیزش های فردی به منظور ارتقاء توانمندی و مهارت های فردی کارکنان،افزایش سرعت در انجام کار، اجرا نظام آراستگی(۵S)و توجه بیشتر به رعایت نمودن مسائل زیست محیطی و آداب انجام کار ، گسترش و تعمیم آموزش های تخصیصی شغلی و مهارتی،ارتقاء سطح استاندارد ،شناخت میزان توانایی کار ، ایجاد فرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه ای و افزایش انگیزش شغلی و کاری است.

حسینی مهر افزود: افراد منتخب تحت آموزش علمی و عملی لازم قرار خواهند گرفت تا برای زمان برگزاری مسابقات آمادگی لازم را داشته باشند.