الزامی شدن نوشتن الکترونیکی نسخه پزشکی

مدیردرمان تامین اجتماعی لرستان گفت: نوشتن الکترونیکی نسخه های پزشکی در لرستان الزامی شده است.

به گزارش قاب خبر: امین بهاروند ادامه داد: الکترونیکی شدن نسخه و اسناد از اول دی ماه آغاز شده و این اسناد باید صد درصد برای رسیدگی به صورت الکترونیک ارسال شوند.

وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد پزشکان در لرستان نسخه‌ها را الکترونیکی می‌نویسند. در مراکز داروخانه‌ای و پاراکلینیک لرستان به ترتیب ۶۵ و ۵۵ درصد نسخه ها به صورت الکترونیکی نوشته می‌شود. و در این مراکز نیز الکترونیکی شدن تمام نسخ‌ه ها نیز ضروری شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان اظهار کرد: بیمه شدگان تامین اجتماعی در صورت مراجعه به پزشکی که طرف قرارداد با تامین اجتماعی نباشد جهت دریافت داروهای خود نیز می توانند به داروخانه و مراکز تحت قرارداد تامین اجتماعی مراجعه و نسخه ها را ثبت سیستم کنند و به صورت بیمه‌ای دارو خدمات را دریافت کنند.