اعطای جوایز دانش آموزان برگزیده پویش ملی به رنگ مدرسه

از دانش آموزان برگزیده پویش ملی به رنگ مدرسه تجلیل شد.

به گزارش قاب خبر: پویش به رنگ مدرسه بعنوان پنجمین پویش کشوری است که توسط سازمان نوسازی مدارس کشور با هدف جذب و ترغیب آحاد مردم به مشارکت در ساخت مدارس و نهادینه شدن فرهنگ وقف راه اندازی شده است.