اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آبخیزداری در لرستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: برای امسال در حوزه آبخیزداری 80 میلیارد تومان اعتبار برای لرستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی اظهار کرد: اعتبارات آبخیزداری در قالب ردیف های استانی، ملی و محرومیت‌زدایی است.

وی ادامه داد: سهم اعتبارات محرومیت‌زدایی امسال در لرستان ۴۷ میلیارد تومان است و تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

نجفی تصریح کرد: رقم تخصیص یافته برای اجرای طرح های آبخیزداری در سطح ۶۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی منطقه محروم کاکاوند دلفان هزینه خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان اظهار کرد: همچنین سهم اعتبارات ملی آبخیزداری لرستان در سالجاری نیز ۳۳ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۲ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.