اتصال ۴۶ روستای دلفان به شبکه گاز طبیعی تا پایان سال

مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: تا پایان سال جاری تعداد۴۶ روستای شهرستان دلفان به شبکه گاز طبیعی متصل می گردند و ضریب نفوذ گازرسانی در این شهرستان به ۹۵ درصد خواهد رسید .

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی ادامه داد: با توجه به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی روستایی شهرستان دلفان در انتهای سال ۹۸ ، ۷۲.۱ درصد بود که از متوسط استان پایین تر بود ، با برنامه ریزی و اجرای پروژه های گازرسانی در سال ۹۹ تعداد ۵۸ روستا از نعمت گاز برخوردار شدند.

وی تصریح کرد: با توجه به سردسیر بودن شهرستان نقش مهمی در حفظ محیط زیست و ایجاد زیرساخت اقتصادی و رفاه برای مردم داشته است .

گودرزی اظهار کرد: مجوز گازرسانی به ۴۹ روستای محور های بابا بزرگ ، یوسف آباد چم چال و روستاهای پراکنده سطح شهرستان اخذ شده و پیمان سپاری آنها در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: با گازرسانی به این روستاها پرونده گازرسانی روستایی شهرستان دلفان بسته خواهد شد .