آزاد سازی و رفع تصرف حریم سراب پاپی

رئیس اداره منابع سلسله گفت: سراب پاپی آزاد سازی و حریم سراب رفع تصرف شد.

به گزارش قاب خبر: ذبیح جودکی اظهار کرد: سراب پاپی و مسیر مربوطه یکی از سرابهای اصلی شهرستان سلسله و با پتانسیل منطقه گردشگری مناسب است.

وی ادامه داد: متاسفانه تعدادی از افراد منطقه اقدام به کاشت درخت، فنس کشی و تصرف غیرمجاز این سراب زیبا نموده که پس از طی مراحل قضایی مبادرت به آزادسازی سراب فوق شد.

جودکی تصریح کرد: با هماهنگی دادستان، تمامی سرابها و حریم و بستر رودخانه ها و مسیل های اصلی شهرستان بطور کامل آزاد سازی خواهد شد.