آزاد سازی اراضی حریم و بستر رودخانه کهمان

رئیس اداره منابع آب سلسله گفت: آزاد سازی اراضی واقع در حریم و بستر رودخانه کهمان در شهرستان سلسله از چنگال متصرفان کماکان همچون گذشته ادامه دارد.

 

به گزارش قاب خبر:  ذبیح جودکی افزود: تمام مراحل قانونی و حقوقی در خصوص آزادسازی بستر و حریم رودخانه «کهمان» انجام و سند رودخانه فوق نیز صادر شده است گفت: این اداره در رفع تصرفات مربوطه آمادگی دارد و به زودی تمام اراضی واقع در حریم و بستر این رودخانه آزادسازی خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر آزاد سازی تصرفات حریم و بستر سراب «گلم کو» و مسیر رودخانه فوق با همکاری و مشارکت مردم منطقه در حال اجرا است.

 جودکی تصریح کرد: پس از گزارشات واصله از گروه گشت و بازرسی این اداره در خصوص کاشت درخت و تصرف بستر و حریم رودخانه میان ولان توسط متخلفین در محدوده روستای «میان ولان» پس از دریافت دستور از مقام قضائی و طی مراحل قانونی مبادرت به قطع درختان و آزاد سازی تصرفات مربوطه کرد.

  رئیس اداره منابع آب شهرستان سلسله اظهار کرد: مراحل قضائی و اخذ دستورات مربوط به آزاد سازی سراب امیر و سراب پاپی از دادستان در حال پیگیری است.همچنین به زودی به طور کامل آزاد سازی خواهند شد.