یک لرستانی رئیس سامبو منطقه سه کشور شد

طی حکمی از طرف رئیس انجمن سامبو ایران، علی رضایی رئیس انجمن سامبو استان لرستان به عنوان رئیس انجمن سامبو منطقه سه کشور منصوب شد.

به گزارش قاب خبر: کتر عباسعلی اکبری رئیس انجمن سامبو ایران و نایب رئیس فدراسیون سامبو آسیا طی حکمی علی رضایی رئیس انجمن سامبو استان لرستان را به عنوان رئیس انجمن سامبو منطقه سه کشور منصوب کرد.

گفتنی است ، با توجه به تقسیم بندی انجام شده، استان‌ های کرمانشاه، ایلام، خوزستان، همدان، کردستان و لرستان در منطقه سه کشور قرار گرفتند.

علی رضایی مربی تیم ملی سامبو ایران هم اکنون رئیس انجمن سامبو استان لرستان می باشد و با حفظ سمت به عنوان رئیس انجمن سامبو منطقه سه کشور منصوب شده است.