کسب رتبه برتر اداره بازرسی مخابرات منطقه لرستان در کشور

اداره‌ بازرسی مخابرات منطقه لرستان بعنوان اداره‌ برتر مناطق مخابراتی سراسر کشور معرفی شد.

به گزارش قاب خبر: ادارات کل مخابرات مناطق تهران، اصفهان، خوزستان، اذربایجان‌ شرقی، و لرستان بعنوان رتبه‌های برتر ادارات کل و مراکز بازرسی مخابرات کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

در نشست مرکز بازرسی شرکت مخابرات ایران که با حضور مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات، دکتر طلوعی مدیرکل نیرو و ارتباطات بازرسی کل کشور و هییت همراه، با حضور معاونان و مدیران ستادی و مدیران مناطق مخابراتی و مدیران بازرسی مناطق برگزار شد، ادارات کل مخابرات مناطق تهران، اصفهان، خوزستان، اذربایجان‌ شرقی، و لرستان بعنوان رتبه‌های برتر ادارات کل و مراکز بازرسی مخابرات کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

فیضی رئیس مرکز بازرسی مخابرات ایران گزارشی مبسوط از فعالیت‌های کشوری در بخش ارزیابی عملکرد و راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود و پیشرفت شاخص‌های این حوزه در مناطق مخابراتی را بیان و بر اهمیت حوزه بازرسی در بهبود عملکرد شرکت مخابرات ایران تاکید کرد.

روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان این موفقیت را به همکاران اداره بازرسی تبریک عرض نموده و امیدواریم در ادامه راه با هم افزایی، هم اندیشی، صداقت، شجاعت و امانت در جهت انجام رسالت خطیر خود فعالیت کنند.