پراخت ماهانه ۵۶۵ میلیارد تومان به مستمری بگیران لرستان

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان در بازدید از شرکت نساجی بروجرد، گفت: پراخت 565 میلیارد تومان در ماه به مستمری بگیران استان ، نیازمند وصول به موقع منابع مورد نیاز است .

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی بیان کرد: ۵۶۵ میلیارد تومان تحت عنوان حقوق به مستمر ی بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی استان پرداخت می شود که تحقق این تعهد مهم برای سازمان ، مستلزم همکاری کارفرمایان استان در پرداخت به موقع حق بیمه به مجموعه تامین اجتماعی است .

وی با اشاره به نقش تامین اجتماعی در ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی گفت: یکی از  دغدغه های مهم این سازمان ، انجام تکالیف حمایتی خود در قبال کارگران و کارفرمایان تحت پوشش است و رویکرد سازمان مبتنی بر تلاش همه جانبه برای تداوم واستمرار حیات کارگاهها و جلوگیری از ایجاد رکود در چرخه تولید می باشد.
گودرزی با اشاره به اینکه ۲۳۵ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش این سازمان در سطح استان قرار دارند، افزود : رسالت تامین اجتماعی ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای بیمه شدگان در دوران اشتغال و مستمری بگیران و بازنشستگان در دوران  فراغت از کار است .
مدیر کل تامین اجتماعی استان در این بازدید مطالبات ومشکلات بیمه ای کارگران و کارفرمای این شرکت را مورد بررسی قرار دادند.