هزینه کرد ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان با اجرای طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان گفت: با اجرای دو مرحله طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران هم اکنون ماهانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به مستمری بگیران در سطح کشور پرداخت می شود .

به گزارش قاب خبر: منوچهر گودرزی در دیدار با یادگاری سرپرست دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری, تصریح کرد: طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران یکی از مهمترین اقدامات این سازمان است.

وی ادامه داد: سازمان در سال ۹۸ قریب به ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق به مستمری بگیران هزینه میکرد.

گودرزی اظهار کرد: در سال ۹۹ با اجرای مرحله اول طرح متناسب سازی این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و دراردیبهشت امسال با اجرای مرحله دوم این طرح حجم هزینه ها قریب به ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.