صدور ۳۸ پروانه استاندارد در لرستان

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد لرستان گفت: 38 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان صادر شد.

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا میربیک افزود: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، در ۹ ماهه سال جاری، ۳۲ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۶ پروانه استاندارد تشویقی در لرستان صادر شد که بیشترین پروانه های صادر شده مربوط به صنایع غذایی و صنایع ساختمانی و معدنی است.

وی ادامه داد: در این مدت در ۴۵ جلسه کمیته علایم استاندارد لرستان، ۳۱۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته با تمدید ۷۲ پروانه استاندارد اجباری و ۶ پروانه استاندارد تشویقی، تعلیق ۵۸ پروانه استاندارد، ابطال ۳۴ پروانه استاندارد اجباری و ۳ پروانه استاندارد تشویقی، و نیز ۴۳ مورد رفع تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد موافقت کردند.