ساماندهی زمینهای بایر در منطقه سه متناسب با پتانسیل ها

کرم نعمتی، عضو شورای شهر خرم آباد بیان کرد: ساماندهی زمینهای بایر در منطقه سه باید متناسب با پتانسیل ها و در نظر گرفتن شرایط منطقه صورت بگیرد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: نعمتی در بازدید از کوچه های یاس در سطح منطقه سه، اظهار کرد: وجود زمینهای رها شده در سطح شهر خرم آباد یکی از بزرگترین معضلات به شمار میرود.
.

وی گفت: زمین های بایر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی اثرات سویی بر شهر و شهروندان میگذارد و بعضاً امنیت محدودهی شهری را به خطر میاندازد.

نعمتی افزود: وجود زمین های بایر در سطح منطقه سه نسبت به سایر مناطق بیشتر است.

این عضو شورای شهر خرم آباد بیان کرد: لازم است تا شهردار منطقه سه شهر خرم آباد، با توجه به پتانسیلهایی که چنین زمینهایی دارند، بادر نظرگرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … ساماندهی های لازم را انجام دهد.