احداث ۱۲ کیلومتر شبکه برق شول آباد

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: احداث تغذیه برق شول آباد در دستور کار است که باید ۱۲ کیلومتر شبکه احداث شود.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: فاز اول این پروژه اجرا شده و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی پیش بینی می شود این پروژه تا تابستان سال آینده تکمیل و یک برق پایدار و مطمئن برای این منطقه ایجاد شود.

وی ادامه داد: طی سالجاری اعتباراتی برای بهینه سازی برق روستایی در نظر گرفته شده که در صورت نیاز ترمیم و اصلاح صورت گیرد و تعدادی چراغ برق برای معابر خریداری شده که که تحویل داده می شود.

خودنیا تصریح کرد: یکی از مشکلات این منطقه عدم راه دسترسی مناسب به روستاها است و در صورتی که مشکل راه حل شود می توان برای ارائه خدمات برق و احداث شبکه اقداماتی را در این منطقه انجام داد.

عامل شرکت توزیع برق لرستان اظهار کرد: البته تا رفع این مشکل قرار است تعدادی پنل خورشیدی به زودی در اختیار آنها قرار داده  شود.