اجرای برنامه های خودمراقبتی با هدف افزایش مهارت های فردی

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: برنامه‌های خودمراقبتی در مجموعه دانشگاه با هدف افزایش کارایی مهارت‌های فردی اجرا می شوند.

به گزارش قاب خبر: مریم کوشکی بیان کرد: از ۴ تیر لغایت ۳ مردادماه ۱۴۰۳ ماه خودمراقبتی نامگذاری شده است، خودمراقبتی شامل‌ اعمال اکتسابی،‌ آگاهانه‌ و‌ هدفدار‌ است که‌ مردم‌ برای خود،‌ فرزندان‌ و‌ خانواده‌شان‌ انجام‌ می‌دهند‌ تا‌ تندرست‌ بمانند.

وی ادامه داد: این اعمال شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌شود که مردم از‌ سلامت‌ ذهنیی و‌ جسمی خود‌ حفاظت‌ کنند،‌ نیازهایی اجتماعی و‌ روانی خود‌ را‌ برآورده‌ سازند،‌ از‌ بیماری‌ها‌ یا‌ حوادث‌ پیشگیری کرده و از ‌ناخوشی‌ها‌ و‌ وضعیت‌های مزمن‌ مراقبت‌ نمایند.

کوشکی عنوان کرد: خودمراقبتی‌ به‌ وضوح‌ موجب‌ افزایش‌ کارآیی و‌ مهارت‌های ‌فردی‌ می‌شود‌، همچنین سـبک زندگی سـالم شـامل رفتارها و تصمیماتی است که به حفظ و بهبود سـلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی افراد کمک میکند و شـامل: تغذیه سـالم، ورزش منظـم، خـواب کافـی، کاهـش اسـترس، قطع سـیگار و الـکل و ارتباطات اجتماعی مثبت است.

وی گفت: برنامه‌های خودمراقبتی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان از گذشته تا کنون در حال اجرا هستند و کارشناسان آموزش و ارتقا سلامت با ارائه آموزش و ترویج فرهنگ خودمراقبتی به سفیران سلامت خانواده‌، دانش‌آموز، دانشجو، مروجان بهداشت و داوطلبان سلامت همواره نقش موثری داشته‌اند.

وی اظهار کرد: کارشناسان و فعالینی که در حوزه خودمراقبتی فعالیت میکنند، همواره نقشی بی بدیل در این زمینه ایفا کرده‌اند و تلاش‌ها و زحمات آن‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست.