تکریم و معارفه جانشین دفتر مدیریت مخابرات منطقه لرستان

قاب خبر: در جلسه اصول اداری در سازمان و با حضور مدیران مخابرات منطقه لرستان  ، ناصر محمودوند با حفظ سمت سازمانی بعنوان جانشین دفتر مدیر مخابرات منطقه  منصوب شد .

به گزارش قاب خبر: در بخشی از این حکم آمده است بر اساس تصمیمات متخذه و با توجه به تخصص جنابعالی به موجب این حکم بعنوان جانشین دفتر مدیریت مخابرات منطقه لرستان  منصوب می شوید .

امید است با نصب العین قرار دادن تقوای الهی و استعانت از پروردگار متعال در انجام وظایف و تکالیف محوله موفق و موید  باشید .

مدیر مخابرات منطقه لرستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات محمد مهدی ایمانی پور ، ناصر محمودوند را بعنوان جانشین دفتر مدیر منطقه معرفی نمود و از ایشان خواست تا در جهت پیشبرد اهداف مخابرات منطقه شامل مشتری مداری ، سود دهی و فروش ، توجه به منابع انسانی  گام های عملی بردارد.