بررسی عملکرد شرکت گاز لرستان با حضور رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران

قاب خبر: بررسی عملکرد و پیگیری انجام تکالیف مجمع شرکت گاز لرستان با حضور رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران و هیات همراه برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی گفت: خوشبختانه با همکاری و همدلی مجموعه همکاران، مشاور و پیمانکاران اجرایی اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این شرکت در راستای ایجاد زیر ساخت گازرسانی و ارائه خدمات مطلوب و مستمر به مشترکین مبتنی بر شاخص های ارائه شده شرکت ملی گاز ایران می باشد که در اکثر شاخص ها این خدمات فراتر از تعهدات پذیرفته شده می باشد.

رئیس امور مجامع شرکت ملی گاز ایران ، عملکرد سالیانه شرکت گاز لرستان را در سال گذشته در حوزه عملکردی در تمامی شاخص ها موفق عنوان کرد.

جمشید آوج اظهار کرد : با ارائه گزارش فعالیت های انجام شده پیش بینی می‌شود شرکت گاز لرستان در سال جاری نیز عملکرد چشمگیری داشته باشد که جا دارد از تلاش های مجموعه مدیریت و همکاران این شرکت تشکر و قدردانی نمود.